22.07.2011

Програма Зелена София на Столична община

Програма Зелена София е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София, които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост и юридически лица с нестопанска цел, с предмет опазване на зелените площи в Столична община.

Програмата има следните цели:
 1. Да подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до Зелената система;
 2. Да осигури условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на Столична община
 3. Да създаде условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел подобряване условията за живот и отдих;
 4. Да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.
 5. Да спомага за сближаване с практиката за развитието на столиците на страните-членки на Европейския съюз.
Бенефициенти на програмата са:
 1. Етажни собствености, регистрирани по Закон за управление на етажната собственост;
 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
Допустимият, максимален размер на разходите, за които може да се кандидатства за финанисрне по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е, както следва:
 1. за Етажна собственост, регистрирана по реда на Закона за управление на етажната собственост - до 3 000лв (с ДДС);
 2.  
 3. за Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община – до 5 000лв (с ДДС).
Критерии за допустимост:
Критериите за допустимост са разпределени в три групи и се отнасят до:
 1. Организациите, които биха могли да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и техните партньори;
 2. Проектите, за които може да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ;
 3. Видовете разходи, които се включват при определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ.

1. Изисквания за допустимост на кандидатите:
Нямат право да кандидатстват за финансиране юридически лица с нестопанска цел /етажни собствености регистрирани като юридически лица и НПО/, които:
• са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
• се намират в ликвидация;
• имат парични задължения към държавата или Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 1. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 2. са подпомагани за същия проект или съответната част от него по други програми;
 3. не са изпълнили условия при предходно финансиране от Програма
 4. "Зелена София".
2. Изисквания за допустимост на проектните предложения:
Безвъзмездно се финансират конкурентноспособни проекти, свързани с възстановяване и развитие на междублокови площи, прилежащи територии и околни пространства - общинска собственост; създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищните райони и населени места с цел подобряване условията за живот и отдих. Проектите следва да отчитат потребностите на живеещите на територията, обект на проекта и да са насочени към:
 1. подобряване състоянието, опазване и благоустрояване на зелените площи – общинска собственост, на територията на Столична община;
 2. утвърждаване на общностни инициативи за поддържане и увеличаване на зелената система на Столицата с цел подобряване качеството на живота;
 3. създаването на здравословна среда на обитаване, която допринася за разгръщане на социалните контакти и общуване между хората, като същевременно се основават на принципите на ефективността и икономическата ефикасност;
3. Изисквания за допустимост на дейностите в проекта:
При предоставяне на безвъзмездната финансова помощ ще бъдат взети под внимание само „допустимите дейности”, както следва:
 1. озеленяване, изграждане на цветни пространства, оформяне на зони за отдих и общуване в околоблоковите пространства и градинки – общинска собственост;
 2. доставка на подходящо оборудване, необходимо за реализацията на гореизброените дейности и последващата поддръжка на обектите.
Оборудването, за което се кандидатства, трябва да е свързано с изпълнението на съответните дейности, които се предвиждат, т.е. да бъде свързано с целите и цялостната концепция на проекта.

Източник: www.krasivasofia.com