Финансиращи програми

06.06.2011

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни,чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз.

06.06.2011

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране и преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга.

06.06.2011

ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” цели подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.