06.06.2011

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.  цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране и преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга. 

Програмата включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля ще играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно да гарантира интегрирано и устойчиво развитие.

Целите на програмата се изпълняват чрез подпомагане на операции включени в 5 приоритета:

Приоритетна ос 1:
Устойчиво и интегрирано градско развитие е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално  - осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. 

По този приоритет от особена важност е да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на градовете, да се осигури добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като се има предвид опазването на екологичния им потенциал. 

Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа градските райони,като центрове за сближаване и растеж.
Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 839 067 973 евро.

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Целта на тази приоритетна ос е да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчивото развитие. Това ще бъде постигнато чрез подобряване на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационните, информационните и газоснабдителните мрежи. 

Тази приоритетна ос е в подкрепа на изпълнението на два от приоритетите на НСРР: Приоритет 1 “Подобряване на базисната инфраструктура” и Приоритет 4 “Подкрепа за балансирано териториално развитие”, като се съгласува и допълва с ОП „Транспорт”, ОП „Административен капацитет” и Програмата за развитие на селските райони.

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност
400 318 689 евро.

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Специфичната  цел на приоритета е повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

Приоритетната ос е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване, където туризмът се счита за една от мерките за насърчаване на икономическия растеж, а опазването на историческото и културно наследство - като потенциал за развитие на туризма. Стратегическите насоки подчертават също ролята на туризма в развитието предимно на селските региони и необходимостта от интегриран подход към качеството, съсредоточен върху удовлетворяване на потребителите и основан върху икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие. 

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 218 093 623 евро..
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Тази приоритетна ос има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие. Основната й характеристика е създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на конкретни местни проблеми. 
Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 89 671 387 евро.

Приоритетна ос 5: Техническа помощ
Целта на приоритетна ос “Техническа помощ” е да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, и по този начин - високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС.
Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 54 123 087 евро.