06.06.2011

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни,чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз.
Програмата цели развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар, стимулиране на икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

Общият размер на публичните финансови средства по програмата е около 1.1 млрд. евро.

Програмата има следните приоритетни оси:

Приоритет - 1 - Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности на предприятията и защита на индустриалната собственост
По тази група операции се предоставя подкрепа за стартиращи или съществуващи предприятия с иновативен потенциал. Целта е да се преодолеят различията между предприятията и научните институти, което ще подобри производителността на фирмите, развитието на нови и подобрени продукти и услуги с по-висока добавена стойност, както и подобряване на производствените методи, процеси и проникването им на пазара. Приоритетът подкрепя стартиращи фирми в началната им фаза на съществуване, като им предоставя интегрирана подкрепа за различни дейности като бизнес консултиране, начални инвестиции в активи и за въвеждане на продуктите им на пазара. Програмата подкрепя фирми за осъществяване на НИРД, включително пред-проектни и индустриални проучвания и пред-пазарно развитие, и от друга страна, интегрирана подкрепа (консултации, инвестиции, обучения на персонала), необходими за въвеждането на продуктовите или процесовите иновации в производствената или управленската им практика.

1.2. Подобряване на про-иновативната инфраструктура
Целта на тази група операции е създаването на благоприятни условия за развитието на иновативни предприятия и укрепване капацитета на българските научни организации за въвеждане на приложени НИРД дейности.
Финансирането й е насочено към различни видове организации в подкрепа на бизнеса, които предлагат професионални консултантски услуги за иновативни стартиращи фирми и съществуващи иновативни предприятия. Средства се предоставят за създаването и/или разширяването на центрове за технологичен трансфер, технологични инкубатори, технологични платформи, технологични паркове и др.
По този приоритет се подкрепят български предприятия с потенциал за развитие и комерсиализация на иновации – както стартиращи така и съществуващи фирми; обществени или частни организации, които създават и управляват офиси за технологичен трансфер, технологични бизнес инкубатори, технологични паркове и др.

Приоритет - 2 - Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда
Дейностите по приоритета са концентрирани в следните групи операции:

2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията
Като част от подкрепата по тази операция,  предприятия  могат да получат средства за инвестиции в съвременни материални и нематериални активи, насочени към подобряване и разширяване на бизнес дейностите им, подобряване на управлението, въвеждането на нови продукти, услуги и процеси в компаниите, стъпването на нови и разширяване на съществуващи пазари, закупуването и въвеждането на иновативни технологии.
Предприятията са подкрепяни и за постигане на съответствие с международно признати стандарти – въвеждане на системи за управление на качеството, екологични стандарти, управленски системи базирани на информационни технологии, добри управленски практики и др.
Приоритетът е насочен и към финансиране на дейности за въвеждане на енерго-спестяващи технологии, както и за използването на възобновяеми енергийни източници (слънце и вятър) от предприятията.
 
2.2. Създаване на инфраструктура в  подкрепа на бизнеса
По тази операция, финансиране получават организации в подкрепа на бизнеса - институции, които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи фирми. Членовете на мрежата предлагат основни бизнес консултации за стартиране и ръководене на бизнес, включително бизнес планиране, маркетинг, финансово управление, правни съвети, предоставят се и специализирани информационни и консултантски услуги свързани със специфични стандарти и изисквания към отделните сектори, включително опазване на околната среда, свързване с подходящи партньори за износ и др.

2.3.  Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници
Целта е да се стимулират въвеждането на енерго-спестяващи технологии в предприятията, използването на високо ефективни когенерации и други технологии в производствения процес на предприятията, изпълнението на енергийни взаимосвързани проекти.

2.4. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите
Операцията подкрепя различни по вид и същност дейности - финансират се общи за клъстера като цяло дейности (управление на клъстера и общи инвестиционни потребности), така и подкрепа за индивидуалните членове на клъстера (включително консултации, инвестиции и обучение).
 По този приоритет финансиране могат да получат предприятия от производствения сектор и сектора на услугите; обществени и неправителствени организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса и/или действащи като бизнес инкубатори;  обществени тела, образователни институти и изследователски организации, неправителствени организации и други образувания, включени в мрежа на клъстер(и).

Приоритет - 3 - Финансови ресурси за развитие на предприятия
Дейностите по приоритета са концентрирани в следните групи операции:

3.1. Подкрепа за гаранционни фондове – създаване и капитализиране на гаранционни фондове/схеми, включително разширяване на дейността на вече съществуващи фондове. Разходите покриват капитализирането на фондовете/схемите, управленските разходи и външните консултантски услуги и обучения.
3.2. Подкрепа за фондове за микро-кредитиране – помощта е насочена към вече съществуващи микро-кредитни фондове/схеми, както и към новосъздадени, включително местни или регионални фондове или клонове на фондове.  Разходите покриват капитализирането на фондовете/схемите, управленските разходи и външните консултантски услуги и обучения.
3.3. Подкрепа за фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП (фондове за рисков капитал) –предоставят се средства на фондове за начален и дялов капитал, които разширяват дейността си като инвестират в български МСП. Разходите покриват капитализирането на фондовете за извършване на финансови операции с МСП , както и управленски разходи.
3.4. Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България. Мрежата предоставя услуги за намиране на подходящ партньор и свързването на МСП с бизнес ангели – високо платени професионалисти, които имат намерение да инвестират средствата си в нови рискови бизнеси. Дейностите по тази операция покриват оперативните разходи на мрежата, включително цената на услугата по свързването, консултирането и обучението на МСП.
 По този приоритет ще бъдат подкрепяни организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като гаранционни фондове; организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като микро-кредитни фондове; фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели.

Приоритет - 4 - Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика

Дейностите по приоритета са концентрирани в следващите групи операции:

4.1. Популяризиране на България като инвестиционна дестинация
Целта на тази операция е подобряване на условията за инвестиции чрез изпълнението на проекти, популяризиращи страната като инвестиционна дестинация. Средствата са  насочени към провеждане на информационни кампании, рекламни дейности, които да осигурят по-добър достъп до информация за потенциалните инвеститори, включително проучвания и подобряване качеството на промоционалните материали. Подкрепят се и изграждане на информационна система в подкрепа на инвеститорите – въвеждане на стандартен „пакет" услуги и места за  предоставянето им, както и национален/регионален маркетинг за инвеститори.

4.2. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари
Дейностите са насочени към подобряване  интегрирането на българската икономика към Общия пазар и към световните пазари, чрез провеждане на изследвания и анализи, разработване на система и план за действие за предоставяне на информация и насърчаване на бизнес дейностите на страната, промоционални дейности, информационни кампании,  създаване на унифицирана информационна система и база  данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на партньори и обмяна на информация.
Средства се предоставят и за подпомагане на участието на предприятията в международни пазари и изложби; организиране и провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании и др.
 
4.3. Подобряване на инфраструктурата за сертифициране

По тази операция се финансират дейности за укрепване на   организациите в тази инфраструктура, чрез предоставяне на инвестиции и провеждане на информационни и „образователни" кампании. Дейностите се съсредоточат върху подобряване на качеството и достъпа до стандарти и международно признаване на резултатите от калибрирането и изпитването.
Бенефициенти по този приоритет са Българска агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, обществени и частни организации, работещи в областта на стандартизиране, сертифициране и изпитване.

Приоритет - 5 - Техническа помощ     
Приоритетната ос цели да подкрепя успешното и добро управление на интервенциите по оперативната програма и да изгради капацитет в управляващите и изпълнителните институции.  Целта на приоритетната ос  е да подобри качеството на предприетите интервенции и да увеличи ефективността на усвояемост на СФ, чрез реализирането на ОП на ниво УО и МЗ.

Приоритетната ос цели да подкрепя успешното и добро управление на интервенциите по оперативната програма и да изгради капацитет в управляващите и изпълнителните институции.  Целта на приоритетната ос  е да подобри качеството на предприетите интервенции и да увеличи ефективността на усвояемост на СФ, чрез реализирането на ОП на ниво УО и МЗ.